/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  164

  กลุ่มอำนวยการ
  167 
 
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 166

กลุ่มกฎหมายและคดี
 171

หน่วยตรวจสอบภายใน

165jpg Page1 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

174

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

O15 บุคคล คู่มือการให้บริการขอทำบัตรประจำตัว และขอหนังสือรับรอง Page 01

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th