/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

oit 67

OIT 2567

Open Data Integrity and Transpency Assesment

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

โครงสร้าง

 

ข้อมูลผู้บริหาร

 

อำนาจหน้าที่

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

Q&A / ช่องทาง ถาม-ตอบ

 

Social Network   (Facebook)

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

รายงานการการกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

E–Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OBEC AWARDS

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 11

ดีไซน์โดย piyaritt3

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  164

  กลุ่มอำนวยการ
  167 
 
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 166

กลุ่มกฎหมายและคดี
 171

หน่วยตรวจสอบภายใน

165jpg Page1 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

174

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

O15 บุคคล คู่มือการให้บริการขอทำบัตรประจำตัว และขอหนังสือรับรอง Page 01

 

 

 

 

 

oit66

OIT 2566

Open Data Integrity and Transpency Assesment

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 

โครงสร้าง

 

ข้อมูลผู้บริหาร

 

อำนาจหน้าที่

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

Q&A / ช่องทาง ถาม-ตอบ

 

Social Network   (Facebook)

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 

รายงานการการกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

E–Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ปี 2565

ชื่อ

 

ชื่อเล่น

สาขาวิชา

คณะ

สถาบัน

ระยะเวลาฝึกประสบการณ์ชื่อ

 

ชื่อเล่น

สาขาวิชา

คณะ

สถาบัน

ระยะเวลาฝึกประสบการณ์

หมวดหมู่รอง

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th