งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  164

  กลุ่มอำนวยการ
  167 
 
   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 166

กลุ่มกฎหมายและคดี
 171

หน่วยตรวจสอบภายใน

165jpg Page1 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

174

 

 

 

โครงสร้าง

0066

หมวดหมู่รอง

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187