/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี เก้าเลี้ยวบูรพา

359

กิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี เก้าเลี้ยวบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีเครือข่ายเก้าเลี้ยวบูรพา (กลุ่มเครือข่าย 1 อำเภอเก้าเลี้ยว) ประกอบด้วยลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านยางใหญ่ โรงเรียนวัดหนองเต่า โรงเรียนวัดหนองแพงพวย โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ โรงเรียนบ้านแหลมยาง โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ โรงเรียนศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว) รวม 230 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 38 คน รวม 263 คน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ รู้จักช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ค่ายภูมิรพีแคมป์ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.564361525736612

360

361
362
363
365

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th