/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพระบางเจ้าพระยา

344

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพระบางเจ้าพระยา

ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่าย 2 อำเภอเมือง กลุ่มเครือข่ายพระบางเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดวังยาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในการเล่นกีฬา ปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ป้องกัน หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
https://www.facebook.com/media/set?vanity=100064883072339&set=a.560097152829716

345
346
347
348
349
350

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th