/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายหนองกระโดนสามัคคีพัฒนา (เมือง 6)

338

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายหนองกระโดนสามัคคีพัฒนา (เมือง 6)


ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายหนองกระโดนสามัคคีพัฒนา (เมือง 6) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดทัพชุมพล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ รู้จักช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=560026942836737&set=a.560040882835343

339

340
341
342
343

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th