/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

มอบเงินทุนเสมอภาคการศึกษา(กสศ.)

756

โรงเรียนวัดสันติธรรม มอบเงินทุนเสมอภาคการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1/2566 ......... วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการมอบเงินทุนเสมอภาค ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาค จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้โรงเรียนวัดสันติธรรม จำนวน 51 ทุน ๆ ละ 1,500.- บาท รวมเป็นเงิน 76,500.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์) โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดหัวถนน โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร โรงเรียนวัดหนองกระโดน ร่วมมอบทุน ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.700371858802244

 

757

758

764

759

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th