/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ฝึกอบรมทบวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

756

ฝึกอบรมทบวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้มีโอกาสทบทวนความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา สามารถจัดกิจกรรมและพีการทางลูกเสือ การจัดงานวันสำคัญทางการลูกเสือ ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักการ แนวคิด วิธีการทางกระบวนการลูกเสือและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือให้เป็นผู้มีคุณธรรม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เข้ารับการอบรม จำนวน 25 โรงเรียน 107 คน ดำเนินการโดย นางนงนุช สมบัติบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจาก ว่าที่ร้อยตรี จิรภัทร แจ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองปลิง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=702047165301380&set=a.702040968635333

757

758

759

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th