/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ TSQP2

499

               วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา เวลา 09.00 นาฬิกา นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher & School Quality Program : TSQP) ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาต้องทำให้โรงเรียนเป็นชุมชนการเรียนรู้ รวมไปถึงมิติของคุณภาพการศึกษา ไม่ได้การสอนให้เด็กท่องจำสิ่งที่อยู่ในตำรา แต่จะต้องกระตุ้นให้เด็กคิดสร้างความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำคณะ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยะระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://bit.ly/3FfS4VP

500
501
502
503
504
505

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th