THAI-มีงานทำ
ไทยมีงานทำ รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครู

719

               พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 .........วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่เน้นการสื่อสารและพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ทักษะเทียบเท่าตามกรอบมาตรฐานสากล สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้เข้าอบรม จำนวน 90 คน โดยมี ร้อยโท วสันต์ เต็งกวน อาจารย์คณะวิชาภาษาอังกฤษ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ จัดโดย นายสถาพร สมอุทัย ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.689524883220275

719
723
721
724
725

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 nsw1.obec@gmail.com