/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครู

719

               พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 .........วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่เน้นการสื่อสารและพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ทักษะเทียบเท่าตามกรอบมาตรฐานสากล สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้เข้าอบรม จำนวน 90 คน โดยมี ร้อยโท วสันต์ เต็งกวน อาจารย์คณะวิชาภาษาอังกฤษ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ จัดโดย นายสถาพร สมอุทัย ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.689524883220275

719
723
721
724
725

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th