/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

คัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาตามบริบทพื้นที่สอดคล้องนโยบาย สพฐ.

706

 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปี 2566 ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 18 ประกอบด้วย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 2 สพม.กำแพงเพชร สพม.นครสวรรค์ สพม.พิจิตร เพื่อส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์พัฒนางานนิเทศ กระบวนการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา โดยแบ่งการคัดเลือกนวัตกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสาโรชนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.680677347438362

707
708
709

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th