/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ปฐมนิเทศ แสดงความยินดี “ครูผู้ช่วย” สู่“ครูมืออาชีพ” สพป.นว.1

646

         วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานปฐมนิเทศให้โอวาท การปฏิบัติตัวของการเป็น “ครูมืออาชีพ” การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบแก่เด็กนักเรียน โดยให้มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เพราะนอกจากเราจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การวางแผนชีวิต และร่วมแสดงความยินดียิ่งผู้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคอมพิวเตอร์ ตัวจริงและสำรอง จำนวน 6 ราย ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง ครั้งนี้ได้บรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐพร ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหนองโก อำเภอชุมแสง นายธนวัฒน์ แสงทอง โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ นางสาวมุกวรินท์ อุ่นเพชร (นางสาวรัตนาภรณ์ นาคหว่าง) โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ อำเภอชุมแสง นางสาวน้ำผึ้ง ฤทธิ์กระจาย โรงเรียนวัดหนองโก อำเภอชุมแสง โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัด มีหน้าที่ ดูแล ควบคุม และสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จนกว่าจะครบอายุการขึ้นบัญชี หรือบัญชีถูกยกเลิก โดย น.ส.อรทัย กสิกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย น.ส.นภัสสร เนตรพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสุมาลี ผิวทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ น.ส.นัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจการกรอกเอกสาร ภารกิจที่ต้องดำเนินการ เพื่อเตรียมตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่ได้เลือก ณ ห้องประชุมสาโรชนุสวรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.666827658823331

647

648

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th