/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

พัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (กิจกรรม 27 เมษายน 2566)

558

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด และเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานตให้มีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอโกรกพระ จำนวน 49 คน รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้ช่วย โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอพยุหะคีรี อำเภอชุมแสง จำนวน 51 คน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.623882976451133

576
577
578
579
580
581
583
582

569
570
571
572
573
574

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th