/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

การจัดสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ

746

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จัดสอบให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานกลางประจำสนามสอบ และประธานการจัดสอบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ในการสอบ ภาค ก ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ดำเนินการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับห้องสอบ คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้กำลังใจผู้เข้าสอบ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ โดยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอัตราว่าง 21 อัตรา มีผู้มีสิทธิ์สอบ 31 คน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอัตราว่าง 3 อัตรา มีผู้มีสิทธิ์สอบ 29 คน ณ สนามสอบชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ......... กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข / ภาค ค ภายในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.705859088253521

747

748

749

750

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th