งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

                  ขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรมออนไลน์ NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในหัวข้อ "ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา o๙.oo-๑๒.oo น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยจาก Call Center และกลลวงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ที่แฝงตัวมาเพื่อจารกรรมข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สิน พร้อมเรียนรู้วิธีรับมือและป้องกันให้กับเด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

                  สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรฯ  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวกิ่งกาญจน์ อุทัยฉาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2502 7831 (ผู้ประสานงาน)

                  เอกสารการอบรม    https://drive.google.com/drive/folders/1pV-Wk1mBnN7KpbvVNAT0krHbO3khz00l?usp=sharing

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187