/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

506

นพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย นายสถาพร สมอุทัย ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย “โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ” พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.597454869093944

507
508
509
510
511
512

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th