/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

482

20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ติดตามการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองเต่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2) ทำให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เต็มตามศักยภาพ

https://www.facebook.com/photo?fbid=1220898508532441&set=pcb.1220900221865603

483
484
485
486

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th