งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพระบางเจ้าพระยา

344

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพระบางเจ้าพระยา

ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่าย 2 อำเภอเมือง กลุ่มเครือข่ายพระบางเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดวังยาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในการเล่นกีฬา ปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ป้องกัน หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด มีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
https://www.facebook.com/media/set?vanity=100064883072339&set=a.560097152829716

345
346
347
348
349
350

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187