/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

กิจกรรม “ปั้นดาว” สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

449075300 889813556524739 6926881172744576366 n

 กิจกรรม “ปั้นดาว” สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินกิจกรรม “ปั้นดาว” ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดี การบริหารจัดการของครูกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศ โดยใช้การชี้แนะ (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) หนุนนำ หนุนเสริม ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สอดคล้องกับนโนบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ)

 449113777 889812916524803 2154784059504298219 n 449075682 889812989858129 7050816311447501316 n  449098514 889812893191472 9045891976746445245 n 
 449066900 889813376524757 1430732371201622023 n  449076691 889814253191336 2593734786194686123 n  449122075 889814773191284 7137441190131311376 n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th