/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

ค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด รร.ขยายโอกาสโกรกพระ

751

กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโกรกพระ https://bitly.ws/TR9C วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการจัดอบรมค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด (Be Smart Say No to Drugs) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโกรกพระ 64 คน จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดนากลาง โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนบ้านหาดสูง โรงเรียนบ้านคลองม่วง โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์) โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรืออบายมุขต่าง ๆ ทำให้นักเรียนมีความคิด วิเคราะห์ ตัดสิตใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี นายกิติธัช จันทร์เพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์) กล่าวรายงาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064883072339&set=a.703080888531341

752

753

754

755

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th