/home/nswgoth/domains/nsw1.go.th/public_html
Linux ns79.hostinglotus.net 4.18.0-513.11.1.el8_9.x86_64 #1 SMP Wed Jan 17 02:00:40 EST 2024 x86_64

การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน

การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน
1.แผนปฏิบัติการประจำปี
2.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
4.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  4.1 ปีงบประมาณ 2564
  4.2 ปีงบประมาณ 2563
5.การจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

การบริหารเงินงบประมาณ
1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  2.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2563
  3.2 ปีงบประมาณ 2562
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563
  - ประจำปีงบประมาณ 2562
 
การบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง
1.แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  2.1 ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
3.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
4.รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0882861612-056222530 โทรสาร 0-5622-6187 saraban04073@obec.go.th