ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

โครงการ OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรับสมัครและส่งผลงาน
โครงการ
OBEC OH PANG (โอเบค โอ้ปัง) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187