งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1
ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายหนองกระโดนสามัคคีพัฒนา (เมือง 6)

338

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายหนองกระโดนสามัคคีพัฒนา (เมือง 6)


ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายหนองกระโดนสามัคคีพัฒนา (เมือง 6) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดทัพชุมพล อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ รู้จักช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=560026942836737&set=a.560040882835343

339

340
341
342
343

 

 

 

 

 

 

 

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187