ขับเคลื่อนการศึกษา = ขับเคลื่อนประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ กันยายน 2565

140กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ประจำเดือน กันยายน 2565 สร้างจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันขององค์กร

                    วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ศุภวิชญ์ ดิษเจริญ นายนิรันดร สุขสุวานนท์ นางนุชสรา ปานทองคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันขององค์กร เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร สร้างวินัย รู้หน้าที่ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) หลังจากนั้น ได้กล่าวพบปะพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบภารกิจร่วมกัน ณ ลานนิโรจน์นภาพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ (นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/ภาพ) https://www.facebook.com/
141
146

149
145 150
147148

facebook | line | youtube

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187