×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดอบบรมเชิงปฏิบัติการ ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

0091

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน และนายมารตุ เหล่าแก้วก่อง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ในการจัดอบบรมเชิงปฏิบัติการ ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 8 ประเภท เพื่อให้ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาเด็กปฐมวัยตามความต้องการจำเป็นพิเศษ

         โดยมีผู้อำนวยการกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม คณะครูที่เข้าร่วมการอบรมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีผลการจัดการบบรมทำให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษมี

                  1.หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามความต้องการจำเป็นพิเศษ

                  2.หน่วยการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

                  3.แผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้ง 8 ประเภท

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187