×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕

0086
            ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐  นาฬิกา  ดร.อนันต์  นามทองต้น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑  มอบศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดนครสวรรค์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕ 

การจัดอบบรมเชิงปฏิบัติการ ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

0091

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน และนายมารตุ เหล่าแก้วก่อง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ในการจัดอบบรมเชิงปฏิบัติการ ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้ง 8 ประเภท เพื่อให้ครูของศูนย์การศึกษาพิเศษนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาเด็กปฐมวัยตามความต้องการจำเป็นพิเศษ

ประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน "เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา"

0087

           วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  นำโดย  ศน.สุทิศา  เลาธนไพบูลย์  ศน.ศิริวรรณ  ปัญญาพรพิพัชญ์  ศน.เสาวลักษณ์  สร้อยสวน และศน.มารุต  เหล่าแก้วก่อง  ร่วมประชุมวางแผนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน "เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา"  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  ตามโครงการ 1 ช่วย 3  

การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)

          0076          นายอนันต์ นามทองต้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  นายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference) ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

การจัดทำกระบวนการ PLC สู่การจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาตามความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

0076              ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564  นางยมนพร  เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พาโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเก้าเลี้ยว 1
(โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว), โรงเรียนบ้านแหลมยาง, โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ)

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187