×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

กฎหมายและคดี

การให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้ออกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา

0047

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องกฎหมายและคดี

นางเพ็ญศรี ธัญธเนส ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และ นางสาวพวงเพ็ญ สีมาขจร นิติการชำนาญการ

ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในกลุ่มกฎหมายและคดี การดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ ร้องเรียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แก่ นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

การให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้ออกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา

0044

 

 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องกฎหมายและคดี

นางเพ็ญศรี ธัญธเนส ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และ นางสาวพวงเพ็ญ สีมาขจร นิติการชำนาญการ

ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในกลุ่มกฎหมายและคดี การดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ ร้องเรียน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

จัดทำโดยนายวรุตตม์ พวงสมบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร.0-5622-2530 โทรสาร 0-5622-6187